دلق ازرق

ما نگووییم بد و میل به ناحق کنیم // جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم